Follow

Jeg er overhovedet ikke ked af at jeg er godt i gang med at fylde hashtagget med dårlige jokes, der ikke kan oversættes.

Sign in to participate in the conversation
Manowar.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!